Trwa komunikacja

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW W OPERZE WROCŁAWSKIEJ


 

REGULAMIN REZERWACJI, SPRZEDAŻY I ZWROTU BILETÓW W OPERZE WROCŁAWSKIEJ

ORAZ ZASAD UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH

Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji, sprzedaży i zwrotu biletów na wydarzenia artystyczne odbywające się w Operze Wrocławskiej (dalej: Wydarzenia), a także zasady uczestnictwa w tych Wydarzeniach.

 

Rozdział 1

Zasady uczestnictwa – informacje dla widzów

 1. Zakup biletu na Wydarzenie jest równoznaczny z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.
 2. Opera zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze lub w obsadzie Wydarzenia.
 3. Widzowie posiadający bilety ulgowe zobowiązani są przy wejściu na Wydarzenie do okazania aktualnego dokumentu uprawniającego do ulgi (zniżki). W przypadku braku dokumentu, a tym samym braku możliwości wykazania uprawnienia do ulgi (zniżki), Opera zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia widza na wydarzenie.
 4. Osoby poniżej 16 roku życia (dalej: małoletni) muszą przebywać pod opieką osoby dorosłej, za wyjątkiem Wydarzeń edukacyjnych, dedykowanych dzieciom i Wydarzeń organizowanych na odrębnych zasadach. W przypadku takich Wydarzeń udział osoby małoletniej w Wydarzeniu bez opieki jest równoznaczny ze zgodą na udział osoby małoletniej w Wydarzeniu. Za zachowanie osób małoletnich odpowiadają ich opiekunowie. W przypadku zakłócenia odbioru Wydarzenia, osoby małoletnie i opiekun mogą być poproszeni o opuszczenie widowni bez możliwości zwrotu pieniędzy za bilet.
 5. Wydarzenia rozpoczynają się punktualnie. W trakcie obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Widzowie powinni przybyć do Opery najpóźniej do 30 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia. Widzowie spóźnieni będą wpuszczani na widownię dopiero w trakcie przerwy, jeżeli została ona przewidziana podczas danego Wydarzenia. Osobom spóźnionym, niewpuszczonym na widownię nie przysługuje zwrot z tytułu niewykorzystanego biletu.
 6. W okresie obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Widzowie przed wejściem na teren Opery zobowiązani są do wypełnienia pisemnego oświadczenia, że według swojej najlepszej wiedzy nie są zakażeni oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym oraz podania niezbędnych danych – według obowiązujących zaleceń. Opera zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na Wydarzenie Widza, który odmawia wypełnienia oświadczenia.
 7. W okresie obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Widzowie zobowiązani są do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej – maseczki/przyłbicy lub innej dopuszczalnej formy zakrywającej usta i nos, a także do poruszania się po obiekcie w maseczkach/przyłbicach. Opera zastrzega sobie prawo do odmowy wpuszczenia na Wydarzenie Widza nie posiadającego materiałów ochrony osobistej, bądź wyproszenia Widza poruszającego się po obiekcie Opery bez materiałów ochrony osobistej.
 1. W okresie obowiązywania stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Widzowie przed wejściem na teren Opery zobowiązani są dezynfekcji dłoni przy użyciu rozmieszczonych środków do dezynfekcji.
 2. Widzowie przyjmują do wiadomości i zobowiązują się nie brać udziału w Wydarzeniu w przypadku wystąpienia u nich objawów choroby, a także zobowiązują się do poinformowania o tym fakcie Opery.
 3. Na widowni obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów.
 4. Zabrania się przyprowadzania/wnoszenia na teren Wydarzenia: zwierząt, broni, substancji łatwopalnych/niebezpiecznych, wskaźników laserowych, środków odurzających, jakichkolwiek napojów i posiłków.
 5. Widzowie przebywający na widowni zobowiązani są do wyłączenia sygnałów audio-wizualnych w telefonach komórkowych, zegarkach elektronicznych i innych urządzeniach emitujących te sygnały.
 6. Zabronione jest rejestrowanie Wydarzeń w jakikolwiek sposób (nagrywanie dźwięku, fotografowanie lub filmowanie), bez uprzedniej zgody Dyrektora Opery.
 7. Na terenie Opery obowiązuje całkowity zakaz palenia, w tym używania tzw. e-papierosów.
 8. Widzowie niestosujący się do instrukcji pracowników Opery w przypadku naruszenia Regulaminu lub powodujący zagrożenie dla bezpieczeństwa pozostałych Widzów zostaną poproszeni o opuszczenie Opery. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana. W przypadku przerwania Wydarzenia przez Widza niestosującego się do Regulaminu, koszty przerwania Wydarzenia ponosi Widz. Opera zastrzega sobie prawo odmówienia posiadaczowi biletu wstępu na Wydarzenie w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, a także w razie podejrzenia, że posiadacz biletu znajduje się pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających, zachowuje się agresywnie lub może być w posiadaniu broni lub innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla pozostałych Widzów. W takich przypadkach nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet ani jego wymiana.
 9. Opera zastrzega sobie prawo wprowadzenia odrębnych zasad rezerwacji biletów na wybrane Wydarzenia w ramach specjalnych akcji promocyjnych. Zasady rezerwacji i sprzedaży biletów na wybrane Wydarzenia i inne wydarzenia (projekty) organizowane w Operze Wrocławskiej przez inne podmioty i organizacje zewnętrzne, będą każdorazowo określane indywidualnie.

 

Rozdział 2

Rezerwacja biletów indywidualnych i grupowych

 1. Rezerwacji biletów można dokonywać osobiście w Dziale Obsługi Widzów bądź telefonicznie, pod numerami (+48) 71 370 88 80, (+48) 71 370 88 81 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00.
 2. Rezerwacji można dokonywać osobiście także w Kasie Opery w godzinach pracy Kasy, przy czym na 60 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia Kasa Opery sprzedaje bilety tylko na bieżące Wydarzenie. Godziny pracy Kasy Opery są dostępne na stronie internetowej Opery.
 1. Rezerwacja biletów wymaga podania pracownikowi Opery (Dział Obsługi Widzów) imienia i nazwiska osoby rezerwującej oraz numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej.
 1. Administratorem danych osobowych niezbędnych do rezerwacji jest Opera Wrocławska, dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu skutecznej obsługi rezerwacji (przesłanie potwierdzenia rezerwacji, informacja o ewentualnych zmianach w repertuarze, (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO).
 2. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na 3 dni przed datą Wydarzenia.
 3. Płatności za zarezerwowane bilety można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w Kasie Opery, jak również przelewem bankowym na indywidualne subkonto bankowe, obsługiwane przez operatora płatności, firmę PayU.
 4. Dla każdego zamówienia generowany jest indywidualny numer rachunku bankowego.

      W celu realizacji przelewu tradycyjnego należy kliknąć link „zapłać” znajdujący się w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia lub w historii zamówień Państwa konta w naszym systemie sprzedaży biletów i postępować     zgodnie z instrukcjami systemu PayU.

 1. Za datę wpłaty należności dokonywanej przelewem uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Opery.
 2. Odbiór zarezerwowanych i opłaconych biletów odbywa się w Kasie Opery za okazaniem dokumentu tożsamości i pokwitowaniem odbioru. Odbiór biletów przez osobę trzecią rozumianą jako osoba inna niż osoba dokonująca rezerwacji lub osoba w niej wskazana odbywa się po przedstawieniu przez tę osobę danych rezerwacji – jej numeru i danych osoby, która dokonała rezerwacji lub jest wskazana jako rezerwująca.
 3. Opera Wrocławska nie prowadzi wysyłki ani dostawy biletów.
 4. Opera zastrzega sobie prawo do zmiany terminu wykupu biletów na wybrane Wydarzenia.
 5. Rezerwacja grupowa jest dokonywana wyłącznie telefonicznie w Dziale Obsługi Widzów oraz w kasie Opery Wrocławskiej na co najmniej 20 biletów przez jedną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej na jedno Wydarzenie w tym samym terminie.
 6. Termin wykupu biletów grupowych następuje w terminie ustalonym z Działem Obsługi Widzów. Niewykupienie biletów we wskazanym terminie powoduje anulowanie rezerwacji, co skutkuje powrotem biletów do ponownej sprzedaży.

 

Rozdział 3

Sprzedaż biletów indywidualnych i grupowych

 1. Sprzedaż biletów indywidualnych i grupowych realizowana jest zgodnie z aktualnym Cennikiem biletów wstępu na Wydarzenia artystyczne w Operze Wrocławskiej.
 2. Ceny określone w cenniku są cenami w złotych brutto.
 3. Plan widowni ze wskazanymi aktualnymi strefami/sektorami cenowymi jest dostępny na stronie internetowej www.opera.wroclaw.pl i w Kasie Opery.
 4. Sprzedaż bezpośrednią biletów indywidualnych i grupowych prowadzi Kasa Opery. Godziny pracy Kasy Opery są dostępne na stronie internetowej Opery.

 

 1. Na 60 minut przed rozpoczęciem Wydarzenia Kasa Opery sprzedaje bilety tylko na bieżące Wydarzenie.
 2. W lipcu, sierpniu oraz w okresach okołoświątecznych godziny pracy Kasy ustalane są odrębnie.
 3. System sprzedaży i rezerwacji internetowej umożliwia jednorazowo zakup lub rezerwację maksymalnie 10 biletów na jedno wydarzenie.
 4. Brak możliwości zakupu lub rezerwacji przez system sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie Opery Wrocławskiej. W przypadku problemów z zakupem biletów online prosimy o kontakt z Działem Obsługi Widzów.
 5. Płatności za bilety kupione online obsługuje firma PayU S.A.
 6. Płatności z tytułu złożonego Zamówienia należy dokonać, ze strony banku, do której następuje automatyczne przekierowanie lub z wykorzystaniem linku płatności otrzymanego na skrzynkę mailową. W przypadku niedokonania opłaty w tym czasie, Zamówienie zostanie anulowane.
 7. Płatności należy dokonać wyłącznie korzystając z systemu płatności PayU S.A. Wykonanie zwykłego przelewu poza systemem PayU S. A. spowoduje anulowanie Zamówienia.
 8. Po dokonaniu płatności zostanie wysłany bilet elektroniczny na podany wcześniej adres mailowy. Należy go wydrukować i okazać bileterowi przy wejściu na Wydarzenie. Może być też okazany na urządzeniu mobilnym przy założeniu wysokiej rozdzielczości biletu (preferowany system okazywania biletu w okresie obowiązywania stanu epidemii COVID-19).
 9. Faktury VAT wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Internetowa sprzedaż biletów na Wydarzenia odbywające się w Operze odbywa się całodobowo wyłącznie za pośrednictwem strony www.opera.wroclaw.pl. Opera zastrzega sobie prawo powierzenia sprzedaży biletów operatorom zewnętrznym
 11. W systemie sprzedaży Opera oferuje bilety pełnopłatne. Wysokość zniżek jest zmienna i zależy od rangi wydarzenia. O wysokości zniżki Opera poinformuje w momencie rozpoczęcia sprzedaży na Wydarzenie.
 12. Bilety ulgowe przysługują:
 13. dzieciom do 7 roku życia, uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom oraz osobom z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobom po 70 roku życia;
 14. przy zakupie biletów grupowych
 15. posiadaczom Karty Dużej Rodziny
 16. Cena biletu ulgowego nie może być niższa niż cena biletu w najtańszej strefie cenowej na dane wydarzenie w Sali Głównej lub cena wejściówki ustalana na dane wydarzenie w innych przestrzeniach Opery.
 17. Widz korzystający z przysługującej zniżki jest zobowiązany do okazania stosownego aktualnego dokumentu uprawniającego do zniżki przy wejściu na dane Wydarzenie.
 18. Brak takiego dokumentu oznacza konieczność uiszczenia dopłaty właściwej dla danej strefy cenowej dla normalnego biletu przed Wydarzeniem.
 19. Ewentualne ryzyko związane ze spóźnieniem, koniecznością uiszczenia dopłaty oraz wszelkie inne niedogodności wynikające z nieokazania dokumentu obciążają widza.
 20. Opera zastrzega sobie prawo do nieudzielania zniżek na wybrane Wydarzenia.
 21. Opera zastrzega sobie prawo do:
 1. sprzedaży biletów na wybrane Wydarzenia w ramach specjalnych promocji cenowych, ustalanych indywidualnie;
 2. przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.

 

Rozdział 4

Warunki zwrotu biletów indywidualnych i grupowych

 1. Bilety indywidualne można zwracać do 7 dni przed datą Wydarzenia pod warunkiem załączenia paragonu fiskalnego lub faktury VAT.
 2. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym Wydarzenie ma nastąpić.
 3. Po upływie terminu zwrot jest niemożliwy, co oznacza zwłaszcza, iż niemożliwy jest zwrot biletów na Wydarzenia, które już się odbyły.
 4. Bilety grupowe (zarówno wszystkie, jak i ich część) można zwracać do 21 dni przed datą Wydarzenia dla ilości biletów do zwrotu powyżej 40 sztuk; do 14 dni dla biletów powyżej 20 i do 7 dni dla biletów poniżej 20 sztuk.
 5. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym Wydarzenie ma nastąpić.
 6. Po upływie terminu zwrot jest niemożliwy.
 7. Zwroty należności za bilety zakupione w Kasie dokonywane są w Kasie Opery. Zwroty należności za bilety zakupione przez stronę internetową Opery - procedurą zwrotu zajmuje się firma PayU według zasad operatora płatności.
 8. Zwrotów należności dokonuje się wyłącznie w tej samej formie, w jakiej była dokonana płatność za bilety.
 9. W przypadku odwołania Wydarzenia przez Operę, nabywcy biletu przysługuje zwrot pełnej ceny zapłaconej za bilety, który dokonany zostanie w terminie ustalonym odrębnie dla każdego odwołanego Wydarzenia. Informacja o zwrotach znajdzie się na stronie internetowe Opery Wrocławskiej.
 10. Dopuszcza się zamianę biletów na inne Wydarzenie w oparciu o zasady obowiązujące przy zwrotach biletów. Różnica kwoty wynikającej z zamiany Opera Wrocławska nie zwraca. Zamienione bilety nie mogą być przedmiotem zwrotu.
 11. Zmiana w obsadzie Wydarzenia, która została podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Wydarzenia, nie jest zmianą uzasadniającą zwrot biletu.

 

Rozdział 5

Informacje dla widzów niepełnosprawnych

 1. Sala Opery Wrocławskiej (Parter) jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ze względu na specyfikę Sali (a zwłaszcza I – IV Balkonu) oraz Foyer rezerwacja i zakup miejsc przystosowanych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, jest możliwa tylko po uprzednim kontakcie z Działem Obsługi Widzów. Ze względów technicznych i bezpieczeństwa Opera zastrzega sobie prawo wyłączenia na Wydarzenia odbywające się w tych przestrzeniach sprzedaży miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 1. Osoby z niepełnosprawnością, które poruszają się na wózku inwalidzkim i nie kupują biletu na miejsce siedzące, mają prawo do zakupu biletu wstępu bez miejsca siedzącego w cenie biletu w najtańszej strefie cenowej na dane Wydarzenie.

 

Rozdział 6

Ochrona danych osobowych

Tutaj znajdą Państwo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Operę Wrocławską na potrzeby komunikacji elektronicznej, przede wszystkim za pośrednictwem strony internetowej https://www.opera.wroclaw.pl .

Używany w niniejszej Polityce prywatności skrót „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Ostatnia aktualizacja Polityki prywatności – 20.04.2021 r.

 1. Administrator, czyli podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie Państwa danych

  Administratorem Państwa danych osobowych i operatorem niniejszego serwisu jest Opera Wrocławska Instytucja Kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Dolnośląskiego z siedzibą przy ul. Świdnickiej 35, 50-066 Wrocław, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, pod numerem 11/2000, NIP: 896-000-55-26, REGON: 000278942.

  Opera Wrocławska powołała Inspektora ochrony danych. Jest nim Szymon Goździk, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail iod@opera.wroclaw.pl .
 1. Rezerwacja i sprzedaż biletów

  Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z procesem rezerwacji, sprzedaży biletów oraz reklamacji znajdują się w Rozdziale 6. .
 1. Sprzedaż usług VOD (zdalne transmisje wideo)

  Informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku z procesem rezerwacji, sprzedaży biletów oraz reklamacji znajdują się w § 7 Regulaminu dostępu do usługi PPV Stream.
 1. Newsletter
 • Opera Wrocławska jest administratorem adresów e-mail, które podali Państwo na stronie internetowej w celu zapisania się do newslettera, zawierającego informacje o działalności i ofercie Opery.
 • Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Operę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci marketingu bezpośredniego, tj. promocji własnej działalności, przedstawieniu odpowiedniej oferty, informowaniu o wydarzeniach. Dane osobowe będą przetwarzane w tym celu do momentu wypisania się z newslettera.
 • Ponadto przepisy prawa wymagają Państwa zgody na przesyłanie informacji handlowej. W przypadku newslettera zgoda ta jest pobierana poprzez fakt udostępnienia przez Państwa swojego adresu e-mail w celu otrzymywania newslettera. Zgodę można wycofać wypisując się z newslettera. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez wypisanie się z newslettera. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Operą Wrocławską, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
 1. Darowizny
 • Opera Wrocławska jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa przy przekazywaniu darowizny (a więc przede wszystkim numer rachunku bankowego).
 • Dane te będą przetwarzane w celu obsługi bankowej i księgowej darowizn, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO), przez okres niezbędny do zgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji podatkowej i księgowej oraz wypełnienia innych ciążących na Operze obowiązków prawnych w zakresie obsługi darowizn.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Operą Wrocławską, w szczególności operatorom usług płatności elektronicznych.
 1. Rekrutacja
 • Opera Wrocławska jest administratorem danych osobowych z dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez Państwa za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją procesów rekrutacyjnych, udzielania odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski związane z rekrutacją także wykonywania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, tj. w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, a w przypadku umowy o pracę w zakresie określonym w art. 22(1) Kodeksu pracy oraz na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO w pozostałym zakresie.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, w ramach którego została złożona aplikacja, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji przez 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody.
 • Będziemy przekazywać Pani/Pana dane osobowe organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną oraz uprawnionym wnioskodawcom, działającym na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ponadto przysługuje Państwu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 1. Komunikacja elektroniczna (w sytuacjach nieopisanych powyżej)
 • Opera Wrocławska jest administratorem danych osobowych udostępnionych przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej, w drodze korespondencji mailowej lub kontaktu telefonicznego.
 • Opera przetwarza te dane w celu komunikacji z Państwem, w tym w celu identyfikacji nadawcy wiadomości. Dzięki temu możemy odpowiedzieć na przesyłane wiadomości i pomóc Państwu w rozwiązaniu przedstawionych spraw.
 • Skorzystanie wyżej wymienionych form komunikacji wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie (przede wszystkim adres e-mail). Mogą Państwo podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania.
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym celu jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Opera Wrocławska w postaci komunikacji oraz marketingu własnych usług (art. 6. ust. 1 lit. f RODO). Jednak jeśli chodzi o dane, które nie są niezbędne do nawiązania kontaktu lub obsługi zapytania – podstawą prawną przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W przypadku działań komunikacyjnych zmierzających do zawarcia umowy na Państwa żądanie albo wykonywania już zawartej z Państwem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 • Dane te będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do komunikacji, np. rozwiązania przedstawionej Państwa sprawy albo zawarcia i wykonania umowy. W zależności od rodzaju sprawy dane będą przetwarzane również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy czy przez czas przedawnienia ewentualnych Państwa roszczeń. Ponadto dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody albo uznania sprzeciwu.
 • Dane osobowe mogą być przekazywane i ujawniane podmiotom współpracującym z Operą, w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne (np. hosting serwisu internetowego) i prawne.
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo wycofać udzieloną zgodę w każdym czasie, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Pliki cookies
 • Serwis korzysta z plików cookies. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Dane osobowe zawarte w plikach cookies są przetwarzane przez Operę Wrocławską na podstawie jej uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W związku z tym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania poprzez wypisanie się z newslettera. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  - tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  - określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 • Zarządzanie plikami cookies – jak wyrażać i cofać zgodę?
  Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  Domyślnie przeglądarki internetowe dopuszczają umieszczenie w pamięci urządzenia plików cookies. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione zgodnie z preferencjami użytkownika. Szczegółowej instrukcji jak tego dokonać należy poszukać w informacjach dostarczonych przez producenta przeglądarki internetowej. Ograniczenie lub wyłączenie możliwości zapisu plików cookies na urządzeniu użytkownika może jednak skutkować ograniczeniem funkcjonalności serwisu.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 1. Narzędzia analityczne
  W celu świadczenia przez nas naszych usług oraz ich ulepszania i analizy posiłkujemy się także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszym serwisie realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.
  Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat wykorzystywanych przez nas z usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:
 • Google Analytics
  W naszym serwisie używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat korzystania z Serwisu/Aplikacji Mobilnej, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia raportów o ich funkcjonalności i w celu świadczenia dodatkowych usług na naszą rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.
  Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak również zapobiec przetwarzaniu takich danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki.

 • Piksel Facebooka
  Do mierzenia skuteczności reklamowania naszego serwisu za pośrednictwem platformy Facebook oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam korzystamy z Piksela Facebooka. Jest to narzędzie, które pomaga nam mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w naszych Serwisach. Dane z piksela wykorzystujemy w poniższym zakresie:
  - emisja reklam wśród właściwej grupy odbiorców,
  - tworzenie grup odbiorców reklam,
  - analizowanie tego, co zdarzyło się w wyniku kliknięcia w reklamę,
  - używania innych narzędzi reklamowych Facebooka.
  Informacje o danych zbieranych przez Facebook.

  Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google AdWords

  Do mierzenia skuteczności reklamowania naszych Serwisów za pośrednictwem platformy Google AdWords oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą – czy zakończył działanie, które określiliśmy jako wartościowe. To pozwala nam optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google AdWords działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:
  - widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
  - znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
  - automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
  - widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
  - możemy wyświetlać reklamy AdWords osobom, które odwiedziły nasze witryny.

  Pozostałe informacje o danych przetwarzanych przez Google'a: Technologie, Adwords.

  10. Czy serwis posiada linki do innych stron?

 • Serwis Opery Wrocławskiej może zawierać linki do innych stron, które działają niezależnie od Opery Wrocławskiej i nie są przez nas kontrolowane. Podajemy linki do innych stron wyłącznie dla Państwa wygody i informacji.
 • Inne strony mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych, radzimy więc je sprawdzić, jeśli odwiedzają Państwo jakiekolwiek strony z linków.
 • Opera Wrocławska nie bierze odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiegokolwiek inne działania tych stron.

  11. Logi serwera
 • Podczas korzystania z Serwisu zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z Serwisu, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.
 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać takie dane jak: czas nadejścia zapytania; czas wysłania odpowiedzi; nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http; informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http; adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik; informacje o przeglądarce użytkownika; informacje o adresie IP. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

 1. Rozdział 7

  Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.opera.wroclaw.pl oraz w Kasie Opery.
  2. Rezerwacja, zakup biletu wstępu i udział w wydarzeniu są jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. Rezerwujący, nabywca biletu wstępu i uczestnik Wydarzenia są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Opery Wrocławskiej.
  4. Opera zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operę.
  5. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.